Regulamin

§1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej urix.pl, zwaną dalej Systemem urix.pl, Serwisem lub Stroną, wymiennie, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.
 2. Usługodawca – Michał Zalewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Software Consulting zamieszkały w Obornikach Śląskich, ul. Dworcowa 36A/2, 55-120 Oborniki Śląskie; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); NIP: 925-187-85-55, REGON: 080321590, adres e-mail: michal.zalewski@urix.pl, zwaną dalej Software Consulting lub Usługodawca,
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia w Systemie urix.pl na rzecz Użytkowników następujących usług zwanych dalej Usługą lub Usługami:
  • udostępniania Klientowi aplikacji biznesowych zapewniających Klientowi możliwość wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz generowaniem danych i dokumentów obsługiwanych w Serwisie,
  • przechowywania w Serwisie wprowadzonych przez Użytkownika danych na zasadach określonych w Regulaminie,
  • archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą,
  • dostarczenia Użytkownikowi dodatkowych narzędzi w celu umożliwienia korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia Usług,
 4. Użytkownik – Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Świadczenie usług w Systemie urix.pl jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 6. Aplikacja biznesowa – nowoczesne narzędzia informatyczne udostępniane odpłatnie przez Usługodawcę w Serwisie urix.pl. Szczegółowy wykaz udostępnianych aplikacji zawiera Cennik opublikowany w Serwisie.
 7. Okres Abonamentowy - to okres czasu, na który usługa udostępniana jest Klientowi, przy czym nie dłuższy niż określony w Cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia usługi.
 8. Opłata abonamentowa (lub abonament)– uiszczana przez Usługobiorcę z góry opłata z tytułu świadczenia Usług, ustalana zgodnie z Cennikiem znajdującym się na Stronie, obowiązującym w chwili zamówienia Usługi.
 9. Cennik - załącznik do Regulaminu zamieszczony w Serwisie, zawierający zestawienie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Strony oraz informacje dotyczące wysokości oraz warunków odpłatności za Usługi.
 10. Administrator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 11. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) udostępnianych przez Użytkowników w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
 12. W zakresie objętym niniejszym regulaminem Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania i wykorzystania danych Użytkowników w celu świadczenia zamówionych przez Użytkowników usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 14. Okres testowy – okres, w którym Użytkownik ma prawo do 30-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Użytkownika z funkcjonalnością wybranej Usługi.
 15. Dzień rejestracji – Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na Stronie, Użytkownik wybierze swój identyfikator i tajne hasło umożliwiające korzystanie z Serwisu. Od dnia rejestracji Użytkownikowi przysługuje prawo do 30-dniowego okresu testowego.
§2
Rodzaje i zakres usług
 1. Usługodawca za pośrednictwem systemu informatycznego strony urix.pl świadczy odpłatnie na rzecz Użytkowników będących przedsiębiorcami Usługi szczegółowo określone w § 1 pkt 3 Regulaminu.
 2. W celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług określonych w § 1 pkt.3 Regulaminu, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia tych Usług, Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą za pomocą kanałów teleinformatycznych.
§3
Warunki techniczne korzystania z serwisu
 1. Dostęp do wszystkich usług strony urix.pl możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari.
 2. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Systemie urix.pl jest rejestracja Użytkownika zgodna z instrukcjami zawartymi na Stronie.
 3. W celu prawidłowego funkcjonowania strony dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.
 4. W procesie rejestracji Użytkownik ustala własne i znany tylko jemu: login oraz hasło.
 5. Login Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie.
 6. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.
 7. Hasło powinno zawierać, co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).
 8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.
§4
Zawarcie umowy świadczenia usług
 1. Z dniem zarejestrowania w Systemie Użytkownik ma prawo do 30-dniowego okresu testowego. Po tym okresie Użytkownik może dokonać wyboru odpowiedniej dla siebie Usługi i uiścić należną opłatę abonamentową lub usunąć swoje konto wraz z danymi z Systemu.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik po wykorzystaniu okresu testowego nie dokonał zakupu żadnej usługi płatnej oraz nie usunął swojego konta z Systemu jego dane zostaną usunięte automatycznie przez administratora systemu.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy pierwszej opłaty abonamentowej za wybraną Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz zgodnie ze specyfikacją danej usługi określonej na Stronie.
 4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
  • zarejestrowania się Użytkownika na Stronie,
  • akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
  • dokonania płatności opłaty abonamentowej zgodnej z Cennikiem.
 5. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, ten pierwszy obowiązany jest po rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,
  • dobrowolnie przystąpiłem do Umowy;
  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.
§5
Płatności
 1. Z tytułu świadczenia Usług Użytkownik obowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych należnych za świadczone Usługi, na warunkach określonych w Cenniku.
 2. Zmiany Cennika są ogłaszane na Stronie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.
 3. Administrator po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez użytkownika.
 4. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie użytkownika wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Usługodawcy.
§6
Usługi
 1. Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług szczegółowo określonych w § 1 pkt 3 Regulaminu w Systemie informatycznym urix.pl, po zamówieniu Usług przez Użytkownika i uiszczeniu opłaty abonamentowej należnej za Usługę na warunkach określonych w Regulaminie, Cenniku oraz zgodnie ze specyfikacją danej usługi określonej na Stronie.
 2. Po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy kwotą opłaty abonamentowej należną za daną Usługę, Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej zostaje przesłana informacja o przydzieleniu dostępu do zakupionej Usługi.
 3. Za dzień płatności uznawany jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą opłaty abonamentowej należną za daną Usługę.
 4. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Usługa świadczona jest w okresach abonamentowych. W przypadku nieprzedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych niżej Usługa wygasa.
§7
Przedłużenie okresu abonamentowego
 1. Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego Usługodawca poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o upływie Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie okresu świadczenia usługi na kolejny Okres Abonamentowy. Przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne z zamówieniem usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę tytułem świadczenia usługi, na kolejny Okres Abonamentowy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy.
 4. Użytkownik dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu świadczenia Usługi, Cennika oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi – specyfikacji, parametrów bezpieczeństwa i innych dokumentów, o których mowa w Regulaminie i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym.
 5. Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, tytułem świadczenia Usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, gdy opłata abonamentowa została uiszczona przed dniem zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego.
 6. W przypadku, gdy opłata została uiszczona po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego kolejny okres abonamentowy liczony jest od dnia uiszczenia opłaty abonamentowej na poczet kolejnego okresu abonamentowego.
 7. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym skutkować będzie zablokowaniem dostępu do usługi oraz usług dodatkowych związanych z Usługą wraz z danymi w ramach nich zgromadzonymi oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.
 8. W takim przypadku wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez Usługodawcę przez 6 miesięcy poczynając od następnego dnia po dacie wygaśnięcia umowy.
 9. W tym czasie Użytkownik może w dowolnym momencie aktywować ponownie usługę przez opłacenie abonamentu lub usunąć swoje konto, co spowoduje definitywne usunięcie wszystkich jego danych z Systemu.
§8
Odpowiedzialność
 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej,
  • utraconych przez Użytkownika korzyści,
  • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,
  • skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie usługi,
  • skutków wykorzystania pobranych przez Użytkownika z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,
  • skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,
  • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Użytkownik wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.
§9
Dane użytkownika i ich ochrona
 1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
 2. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług w szczególności prawidłowego funkcjonowania Serwisu w zakresie właściwego wystawiania zleceń transportu, zleceń dla samochodów i innych dokumentów generowanych przez Serwis oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z dodatkowych narzędzi określonych w § 2 pkt 2 Regulaminu oraz w celu rozliczeń Usługodawcy z Użytkownikiem za świadczone usług.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
 4. Na ochronę, o której mówi pkt. 3 składają się w szczególności:
  • System bezpieczeństwa transmisji danych – dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
  • System kontroli dostępu do danych – tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.
  • Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług.
  • System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
  • Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
  • Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.
  • Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim.
§10
Przetwarzanie danych osobowych
 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkowników:
  • nazwisko i imiona,
  • adres poczty elektronicznej.
 3. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), udostępnianych przez Użytkowników w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 8. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, Poz. 926 z 2002 r.), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach usługi udostępnianej przez Usługodawcę.
 9. Użytkownik powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi, określonym w § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu.
 10. Użytkownik, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo przetwarzanych w ramach Usługi danych osobowych swoich klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 11. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych osobowych innym podmiotom, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 12. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Użytkowników dotyczy Dostawców dostarczających Usługodawcy odpowiedniej infrastruktury informatycznej niezbędnej do świadczenie Usług.
 13. Usługodawca zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców infrastruktury informatycznej, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych.
 14. Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, którym Usługodawca podpowierzył przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Użytkownikowi na jego pisemny wniosek.
 15. Zmiana podmiotów, którym podpowierzono przetwarzanie danych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkowników o takich zmianach za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej urix.pl.
 
§11
Cookies
 1. Podczas korzystania z serwisu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np.
  • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszej strony.
 6. Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.
§12
Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje Usług, Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 pkt. 2 Regulaminu lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres określony w § 1 pkt. 2 Regulaminu.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:
  • osoby składającej reklamację, jako Użytkownika;
  • usługę, której reklamacja dotyczy;
  • zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 6. O decyzji Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.
§13
Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie
 1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest, co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie okresu abonamentowego usługi skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:
  • nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  • śmierci Użytkownika,
  • ustania bytu prawnego Użytkownika,
  • usunięcia przez Użytkownika konta w systemie
 2. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:
  • Użytkownik istotnie naruszy postanowienia umowy.
  • Użytkownik będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami.
  • Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
 3. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie.
 4. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
§14
Postanowienia końcowe
 1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Systemu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 4. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie Serwisu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Użytkowników o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy urix.pl. O zmianach Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej.
 6. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: michal.zalewski@urix.pl.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2018 r.

 

Poprzednie wersje regulaminu:

 


Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.